classiera loader

Общи условия

Настоящите УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „Хай Скуул Ентъртейнмънт“ ООД – собственик на интернет сайтовете rekolta.bg; obiavi.rekolta.bg, novini.rekolta.bg, instrumenti.rekolta.bg и novini.rekolta.bg (наричан по-долу за краткост Реколта.БГ) от една страна и потребителите на Интернет сайтовете rekolta.bg; obiavi.rekolta.bg, novini.rekolta.bg, instrumenti.rekolta.bg и novini.rekolta.bg, включително и тези които изискват регистрация на потребителско име и парола за вход.

Всяко лице, което е заредило на браузъра си Реколта.БГ или е било пренасочено към него, следва да се запознае внимателно с настоящите Общи условия и ако лицето не желае да стане ползвател на услугите на Реколта.БГ, ако не желае да предоставя данни и информация и да има достъп до данни и информация, следва незабавно да напусне сайта.

.1. УСЛОВИЯ ЗА ОБСЛУЖВАНE

Реколта.БГ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ следните свои услуги: достъп до информация и бази данни през интернет, регистрация в каталог, безплатни обяви, абонамент за новини, наричани за краткост УСЛУГИТЕ

Реколта.БГ предоставя УСЛУГИТЕ при следните УСЛОВИЯ:

УСЛОВИЯТА могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Реколта.БГ не носи отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е прочел последния вариант на настоящите УСЛОВИЯ. Последен вариант на УСЛОВИЯТА може да се види по всяко време на адрес: https://obiavi.rekolta.bg/privacy-policy/

При използване УСЛУГИТЕ на Реколта.БГ потребителят се задължава да спазва настоящите УСЛОВИЯ, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите УСЛОВИЯ.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА Реколта.БГ ПРИ ВЛИЗАНЕТО В САЙТА И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СЪДЪРЖАНИЕТО МУ.

.2. ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ

ПОТРЕБИТЕЛЯТ разбира и приема обстоятелството, че УСЛУГИТЕ се предоставят „във вида, в който са“ и това, че Реколта.БГ не поема никаква отговорност за навременността, изтриването, невъзможността да бъдат доставени или запазени персонални настройки или комуникации на потребителя, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на УСЛУГИТЕ.

За да използва УСЛУГИТЕ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата. Реколта.БГ само предоставя УСЛУГИТЕ и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на УСЛУГИТЕ, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

.3. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ РЕГИСТРИРАНЕ

Предвид ползването на УСЛУГИТЕ на Реколта.БГ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява:

a) да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование ЛИЧНИ ДАННИ);

б) да внася при нужда промени в тези ЛИЧНИ ДАННИ с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.

В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, Реколта.БГ има право да закрие и/или изтрие информацията на/за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои УСЛУГИ.

С оглед сигурността и защитата на личния живот на своите ПОТРЕБИТЕЛИ, Реколта.БГ уведомява родителите, че УСЛУГИТЕ са предоставени на най-широка публика и че определянето на подходящите УСЛУГИ за ползване от страна на техните деца, е тяхна отговорност.

.4. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВИ

а) Забранено е предлагането на стоки и услуги, неотговарящи на действащото законодателство в Република България.

б) Заглавието и описанието на обявата трябва да бъдат изписани на български език. Допуска се изписването на текст на други езици единствено при условие, че в обявата присъства описание и на български език.

в) Не се допуска публикуването на обяви с идентично или много сходно съдържание повече от един път, в няколко категории или райони.

г) Забранено е предлагането на един и същ продукт или услуга, представени по различен начин с текст или снимки.

д) Обявите трябва да бъдат публикувани в най-подходящата категория на сайта. Обяви, които не отговарят на съответната категория ще бъдат премествани в по-подходяща категори или премахвани по преценка на модераторите на сайта.

е) Не се допуска използването на нецензурни или обидни изрази в текста на обявата, както и текстове и/или снимки, които целят да увредят имиджа и достойнството на други лица.

ж) Забранено е публикуването на контактна информация (телефонни номера, имейл адреси, скайп или уеб адрес) в заглавията и описанието на обявите. За целта се използват предвидените полета във формата за публикуване. Контактната информация в заглавието и описанието на подобни обяви ще бъде премахвана. При повторно нарушение към същата обява, същата ще бъде премахвана от сайта без предупреждение.

з) Забранено е публикуването на обяви съдържащи телефони с добавена стойност (импулсни).

и) Забранено е публикуването на уеб адреси в заглавието, снимките и описанието на обявите с рекламна цел, както и линкове към други сайтове за обяви или такива, които приканват към регистрация в други сайтове.

к) Не се допуска публикуването на лъжлива и/или подвеждаща информация, и снимки за предлагания продукт или услуга. Ако предлаганият продукт не е наличен или има някакви допълнителни условия за закупуване, информация за това трябва да бъде посочена в описанието на обявата.

л) Забранено е копирането на снимки и цялостни или частични текстове от обяви на други потребители в сайта. При обяви, в които е докладвана подобна злоупотреба се взема предвид обявата с по-старата обява, като база за сравнение.

м) Забранено е регистрирането на повече от един акаунт в сайта с цел неспазване на установените правила на сайта и нелоялна конкуренция спрямо другите потребители. При установявани подобни практики, акаунтът на потребителя бива деактивиран, а обявите премахнати от сайта.

н) Не се допуска публикуването на обяви за продажба на лекарства, хранителни добавки или лекарствени препарати, за чиято употреба има изискване на рецепта или наблюдаване от лекар или които не са произведени за употреба в рамките на Република България.

„Хай Скуул Ентърттейнмънт“ ООД не носи отговорност за верността и актуалността на публикуваните обяви в сайта. Цялата отговорност за верността и актуалността на публикуваните обяви се носи от потребителя, което ги публикува. Той/тя декларира, че в обявата отговаря на общите условия на сайта.

Модераторите на сайта имат правото по собствена преценка и без предупреждение да премахват/преместват обяви и да изтриват снимки, които не отговарят на правилата. При постъпило основателно оплакване за дадена обява, модератор може да предприеме мерки срещу подателитя на обявата – да блокира акаунта и/или IP адреса на потребителя.

Услугите, предлагани от Реколта.БГ са предназначени за лица с навършени 18 години. Лица, които нямат ненавършени 18 години, следва да използват сайта под надзора на родител или попечител/настойник.

.5. ДОСТЪП, ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ и ПАРОЛА, СИГУРНОСТ

ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава желаните от него ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ и ПАРОЛА и достъп до всички УСЛУГИ на Реколта.БГ, след като извърши процеса на регистрация.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ е отговорен за поддържане на конфиденциалността на получените ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ и ПАРОЛА и е изцяло отговорен за всички дейности, достъпът, до които се извършват с неговите ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ и ПАРОЛА.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да уведоми незабавно Реколта.БГ за всяко неоторизирано използване на ПОТРЕБИТЕЛСКОТО си ИМЕ и ПАРОЛА или за всяко друго нарушаване на сигурността; да прекратява достъпа до УСЛУГИТЕ (Изход) в края на всяка сесия (след използването им).

В случай на загубване (забравяне) на ПАРОЛАТА, Реколта.БГ предлага опция за възстановяване на паролата на акаунта при правилно въвеждане от ПОТРЕБИТЕЛЯ електронна поща посочена към акаунта.

Реколта.БГ не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.

.6. ПОВЕДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на УСЛУГИТЕ разбират, че информацията, данните, публикуваните мнения, текст, софтуер, музика, звук, фотоси или всякакви други материали (наречени общо по-нататък „СЪДЪРЖАНИЕ“), които стават публично достояние или се предават конфиденциално, са отговорност единствено на човека, който генерира това СЪДЪРЖАНИЕ.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ, ползващ УСЛУГАТА е изцяло отговорен за изпращаното по електронна поща или предавано по друг начин чрез УСЛУГАТА СЪДЪРЖАНИЕ. Реколта.БГ не контролира СЪДЪРЖАНИЕТО, изпращано и разпостранявано чрез УСЛУГИТЕ и по този начин не гарантира точността, цялостта, верността или характера на това СЪДЪРЖАНИЕ.

Използвайки Услугите, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да срещне СЪДЪРЖАНИЕ, което има обиден, неприличен или неприемлив характер. При никакви обстоятелства Реколта.БГ няма да отговаря за каквото и да е СЪДЪРЖАНИЕ, създадено от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, включително за грешки и пропуски в него и/или за каквито и да са щети и вреди от всякакъв характер, произтекли в резултат на използване на СЪДЪРЖАНИЕТО, изложено, публикувано, изпратено или предадено по някакъв друг начин чрез УСЛУГИТЕ.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да НЕ използва УСЛУГИТЕ на Реколта.БГ, за да:

а) формулира, изпраща или предава по някакъв друг начин СЪДЪРЖАНИЕ, което е незаконно, вредно, заплашващо, обиждащо, предизвикващо безпокойство, нараняващо, дискредитиращо, вулгарно, неприлично, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността на другия или неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други причини ;

б) причинява вреда на децата по какъвто и да е начин ;

в) се представя за човек или група хора, включително и, но не само за: представител на Реколта.БГ, лидер на форум, указател или хост, както и по друг начин да заблуждава относно принадлежността си към група хора или отделен човек;

г) фалшифицира хедъри или по друг начин да манипулира идентификационните средства с цел да се завоалира произходът на Съдържание, предавано чрез УСЛУГИТЕ;

д) да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин СЪДЪРЖАНИЕ, за което няма право да предава по закон или в резултат на други договорни или поверителни отношения (като вътрешна информация, конфиденциална информация или информация относно нечия собственост, получена в резултат на наемни отношения, или която е предмет на споразумения за неразгласяване) ;

е) да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин СЪДЪРЖАНИЕ, което нарушава каквото и да е патентно, търговско, авторско или друго пpаво на собственост („ПРАВА“) на която и да е страна, включително и като не ангажира повече от 24 часа без да ползва към някоя услуга поддомейни или домейни, правата, за чието ползване, принадлежат на Реколта.БГ ;

ж) да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин неразрешени рекламни материали, junk mail, spam, „верижни писма“, пренасочени с alias поддомейни, „пирамидални схеми“ или други форми за привличане на клиенти ;

з) да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин материали, съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване ;

и) да нарушава нормалната работа на другите ползватели на УСЛУГАТА, включително и ако не я ползва, да въздейства по какъвто и да е друг начин, който влияе отрицателно върху възможността на другите ползватели да участвуват в обмен в реално време ;

к) да пречи за предоставяне на УСЛУГИТЕ или нарушава работата на сървъри или мрежи, свързани с услугите, да не се спазват изискванията, процедурите, политиката или разпоредбите на мрежите, свързани с УСЛУГАТА ;

л) да нарушава преднамерено или непреднамеренно местни, национални или международни закони ;

м) да преследва или по друг начин да безпокои друг ПОТРЕБИТЕЛ ;

н) да събира и използва неправомерно персонална информация за други потребители.

.7. ПЛАЩАНЕ

След предварителна регистрация, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да използва услуга за платена обява, чрез която определена от ПОТРЕБИТЕЛЯ обява получава статуса „ТОП обява“ за избран от ПОТРЕБИТЕЛЯ срок срещу заплащане на определено възнаграждение. Продължителността на срока, през който обява може да притежава статуса „ТОП обява“ чрез заплащане на еднократно възнаграждение, както и размерът на дължимото възнаграждение са посочени в публикуваните на Реколта.БГ ценови условия, които могат да бъдат намерени на следната Интернет страница: https://obiavi.rekolta.bg/tseni/. Параметрите на услугата “ТОП обява”, вкл. ценовите условия, публикувани на посочената Интернет страница, подлежат на актуализиране от „Хай Скуул Ентъртейнмънт“ ООД.  Посочените цени са с включен данък върху добавената стойност (ДДС).

7.1 Плащането на възнаграждение за ползването на услугата „VIP обява“ може да се извършва посредством банков превод, SMS разплащане, банкова кредитна или дебитна карта VISA, MasterCard или Maestro, чрез банкомат, чрез EasyPay и чрез Микросметка в ePay, наречени накратко Платежни системи.

7.2 „Хай Скуул Ентъртейнмънт“ ООД не е предприятие, предоставящо Платежни системи или оператор на плащания.

7.3 При наличие на предплатен пакет, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да използва включените в пакета услуги, като отправя отделни заявки чрез формата за заявяване на „ТОП обява“. В началото на изпълнението на всяка отделна услуга, дължимата за нея сума съгласно актуалните цени за предоставяните чрез Реколта.БГ услуги се приспада от закупения предплатен пакет. При плащане по банков път, банковите такси са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

7.4 ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право, без да дължи обезщетение или неустойка, без да посочва причина и без да заплаща каквито и да е разходи да се откаже от ползването на предплатен пакет, чрез изпращане на съобщение до Реколта.БГ на следния електронен пощенски адрес: compliance@rekolta.bg преди изтичането на 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на заплащането му. За да упражни правото си на отказ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да не е използвал нито една услуга включена в предплатения пакет. В тези случаи „Хай Скуул Ентъртейнмънт“ ООД изпраща незабавно на ПОТРЕБИТЕЛЯ потвърждение за получаване на отказа му на траен носител и възстановява всички суми, получени от Потребителя, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на ПОТРЕБИТЕЛЯ да се откаже от пакета.

.8. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

„Хай Скуул Ентъртейнмънт“ ООД е оператор на лични данни. Повече информация можете да намерите в специализираната страница за ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ.

.9. ДРУГИ

Реколта.БГ има право да променя технологията и дизайна на предоставяните УСЛУГИ без предварително известяване.

Реколта.БГ си запазва правото да изпраща на своите потребители системни съобщения, свързани с нови УСЛУГИ или с промени в условията и начините за използване на сегашните УСЛУГИ.

Относно съдържанието на всички реклами, фигуриращи в сайта на Реколта.БГ, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите. Реколта.БГ си запазва правото да изтрие създадено от ПОТРЕБИТЕЛЯ потребителско име, ако последният не бъде използван в продължение на 12 месеца и няма активни обяви.

Предвид международния характер на мрежата Интернет и че Реколта.БГ е свързан с тази мрежа, Реколта.БГ не гарантира, че потокът информация към и от Реколта.БГ няма да бъде следен и записван от трети страни,освен в случаите, в които се използва TLS (криптирана връзка), при която защитата на връзката се осъществява, съгласно международния SSL сертификат.

Реколта.БГ използва рекламни фирми – трети страни за показването на реклами, когато посещавате уебсайта ни. Възможно е тези фирми да използват информация (която не включва Вашето име, адрес, имейл адрес или телефонен номер) относно посещенията Ви на този и други уебсайтове с цел да показват реклами за стоки и услуги, които може да представляват интерес за Вас. Можете да получите повече информация за тази практика и да научите с какъв избор разполагате, за да не се използват тези данни от съответните рекламни фирми.

Настоящите условия влизат в сила от 01.11.2018 г.. Дата на последна редакция – 01.11.2018 г.